Krav certifierat

Höga krav på mått och utrymme

På gården finns 40 dikor och två avelstjurar. Den ena är en Herefordtjur som heter Kavat och den andra heter Durban och är en Limousintjur. Både Hereford och Limousin har väldigt lätta kalvningar och är ypperliga betesdjur som växer bra utan att kräva särskilt energirikt foder.
Djuren släpps på bete i maj och betar fritt ända fram tills början av november. I och med att djuren går ute och betar hålls landskapet öppet samtidigt som den biologiska mångfalden främjas. Allt foder odlas på gården så när som mineralfoder samt ett tillskottsfoder som kalvarna behöver på hösten då betet tryter. På vintern går djuren i en ljus och rymlig lösdriftsladugård. Där kan de röra sig fritt samtidigt som de får fri tillgång på ensilage och hö.

I och med KRAV certifieringen ställs extra höga krav på mått och utrymme.
Korna kalvar mellan januari och mars och då flyttas de till en stor kalvningsbox, strödd med halm, så att de kan kalva i lugn och ro. Här går sedan ko och kalv i tre dagar och knyter starka band till varandra. Sedan flyttas de tillbaka till lösdriften, där finns så kallade kalvgömmor, ett utrymme strött med spån, som bara kalvarna kommer åt. Alla kalvar diar i minst 6 månader. På hösten skiljs korna från kalvarna och även kvigor och tjurar sorteras upp. Nu kan vi styra utfodringen så att de växande djuren får det mest energirika fodret. Tjurarna föds i vanliga fall upp under ca 16 månader. De slaktas i maj – juni och de som inte uppnått fullgod slaktvikt släpps på bete ytterligare en sommar. Även kvigorna släpps ännu en sommar, vissa med tjur för att bli dräktiga. På hösten dräktighetsundersöks de, vissa väljs ut till rekrytering och resterande blir köttlådor. Detta kretslopp fortsätter år efter år, glöm inte att följa oss på bloggen om du är ytterligare intresserad av vad som händer på gården.